Справочник кадровика

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің құқықтық негіздері

  • 1 июня 2017
  • 977

Тән ерекшелік қазіргі заманғы даму кезеңі болып табылады рөлінің артуы мемлекет денсаулығын қамтамасыз ету және еңбек қауіпсіздігі, жұмыс істейтін

Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру үшін ЕҚжЕҚ бойынша бұрынғы КСРО министрліктері мен ведомстволары бекіткен нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу қарастырылды, ол актілердің көпшілігі өзінің құқықтық мәнін жоғалтқан, заманауи талаптарға сәйкес келмейді. Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес ЕҚжЕҚ бойынша нормативтік құқықтық актілерді дайындау жөнінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу шаралары жоспарланды.

Мемлекеттік міндет

Қазіргі уақытта ЕҚжЕҚ саласында әзірленген стандарттарды Достастық елдері өнеркәсіптік ЕҚжЕҚ сапасы жүйелерінің стандарттарымен үйлестіру бөлігінде жүйелеу бойынша жұмыс жүргізілуде. Сапа мен экологиялық менеджменттің халықаралық стандарттарының талаптарына бейімделген технологиялық үдерістер мен өндірістік жабдықтарды ұйымдастыру бойынша санитарлық нормалар мен ережелерді әзірлеу жалғастырылуда.

Қызметкерлердің денсаулығы мен еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету аса маңызды мемлекеттік міндет болып табылады.

Құқық өздігінен табиғатта бар нәрсе және адам дүниеге келісімен табиғи құқықтар деп аталатын құқықтардың қандай да біреуін иемденеді. Одан адамның негізгі құқықтары келіп шығады, олардың ішіндегі аса маңыздылары өмір сүру мен денсаулық, бостандық, меншік және т. б. құқықтар болып табылады.

ҚР Конституциясына сәйкес адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары жоғары құндылықтар болып табылады. Құқықтар мен бостандықтарды мойындау, сақтау мен қорғау – мемлекеттің, осыған сәйкес мемлекеттік органдардың міндеті.

Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауы тиіс.

Адамның өмір сүру мен денсаулыққа құқығы адамның негізгі құқықтарына жатады және Конституциямен қорғалады. Бұл құқықтарды іске асыру міндеті – мемлекеттік міндет.

ҚР еңбек заңнамасының принциптері:

1) адам мен азаматтың еңбек саласындағы құқықтарының шектелуіне жол бермеу;

2) еңбек бостандығы;

3) кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салу;

4) қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;

5) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;

6) еңбегі үшін жалақының ең төменгі мөлшерінен кем емес, әділетті сыйақыға құқығын қамтамасыз ету;

7) тынығу құқығын қамтамасыз ету;

8) қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;

9) қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;

10) әлеуметтік әріптестік;

11) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу;

12) қызметкерлер өкілдерінің ҚР еңбек заңнамасының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру құқығын қамтамасыз ету болып табылады (ҚР ЕК-нің 4-бабы).

Мемлекеттік қызметтің мақсаты еңбек үдерісінде адамдардың өмір сүру, қауіпсіздік пен денсаулық сақтау құқықтарын іске асыру болып табылатын саласы еңбекті қорғау деп аталады.

Басқаша сөздермен айтқанда, еңбектi қорғау – құқықтық, әлеуметтiк- экономикалық, ұйымдастыру-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактика, оңалту және өзге де iс-шаралар мен құралдарды қамтитын, еңбек қызмет процесiнде қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жүйесi (ҚР ЕК 1-бабы, 1-тармағының 35)тармақшасы).

«Actualis: Госзакупки»

42


Бүгін «Actualis: Кадровое дело» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


Еңбекті қорғау анықтамасының өзі бізге оның нормативтік-құқықтық негіздерінің қаншалықты кең екендігі туралы түсінік береді.

Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету үшін мемлекет нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, жетілдіру және халықаралық нормаларға сәйкестендіру бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді, басқару мен реттеудің тиісті органдары құрылған, мұнда жол берілген бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік көзделеді.

ЕҚжЕқ бойынша жұмыс ЕҚжЕҚ мәселелерінде жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасындағы қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығы болып табылатын нормативтік құқықтық негіздерде құрылады.

Денсаулық сақтау құқығы

Денсаулық сақтау құқығы азаматтардың конституциялық құқығы болып табылады, осыған байланысты мемлекет заңнамалық жағынан еңбекті қорғау мәселелеріне көп көңіл бөледі, оның ұйымдастыру ұстанымдарын, еңбекті қорғауды мемлекеттік басқарудың тәсілдерін белгілейді, қызметкерлердің еңбекті қорғауға құқықтарына кепілдіктер бере отырып, онымен бір мезгілде ЕҚжЕҚ туралы заңнаманы бұзушылық үшін жауапкершілікті де көздейді. Жұмыс берушінің өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу мәселелері бойынша міндеттері ерекше маңызға ие болады.

1994 жылы жұмыс берушілер үшін өз лауазымдық міндеттерін орындаған кезде және басқа жағдайларда қызметкерлер душар болған жазатайым оқиғаларды, кәсіптік ауруларды және улануларды тергеп-тексерудің, ресімдеу мен тіркеудің бірыңғай тәртібі белгіленді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен еңбекшілердің денсаулығына келтірілген өзге де зақымдарды тергеп-тексеру мен есепке алу тәртібі ҚР Министрлер кабинетінің 1994.15.12 № 1414 қаулысымен бекітілген Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен еңбекшілер денсаулығына келтірілген өзге де зақымдарды тергеп-тексеру және есепке алу ережесімен белгіленді (Үкіметтің 2001.03.03 № 326 «Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу ережесін бекіту туралы» қаулысымен, сондай-ақ ҚР Үкіметінің 2008.15.08 № 745 қаулысына сәйкес күшін жойған).

Тәртібі тергеу және есепке алу жазатайым

Қазақстан Республикасының 1999.10.12 № 493-І «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңымен (ҚР-ның 2007.15.05 № 252-ІІІ «Қазақстан Республикасы Еңбек кодексін қолданысқа енгізу туралы» Заңымен күшін жойды) және ҚР Үкіметінің 2001.13.03 № 326 қаулысымен (ҚР Үкіметінің 2008.15.08 № 745 қаулысына сәйкес күшін жойды) жоғарыда аталған ереже күшін жойды және Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру және есепке алу ережесі бекітілді (ҚР Үкіметінің 2008.15.08 № 745 қаулысына сәйкес күші жойылды).

ҚР-ндағы нарықтық экономикаға өтумен байланысты экономикалық қайта құрулар еңбек заңнамасымен реттелетін қоғамдық қатынастардағы елеулі өзгерістерге әкеп соқты.

Жүйе ретінде еңбек заңнамасы ҚР аумағында қолданылатын Конституция нормаларынан, халықаралық актілерден, ҚР ЕК-нен, басқа да заңнамалық актілерден, мемлекеттік басқару актілерінен, жергілікті актілерден, келісімдер мен ұжымдық шарттардан құралады.

Еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін негізгі құқықтық ережелер еңбек заңнамасы жүйесінде жетекші орындардың бірін иеленеді. Өндірістік жарақаттанушылық пен кәсіптік аурулар деңгейінің салыстырмалы түрде жоғары болып қалып отырғаны және көптеген зардап шегушілердің зиянның орнын тиісті толтыруды алмайтыны құпия емес. Осыған байланысты 2007.15.05 қабылданған № 251-ІІІ ҚР ЕК-не жеке, 37-тарау «Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу» енгізілді. Сондай-ақ ҚР еңбек заңнамасымен қызметкерлерді өндірістегі жазатайым оқиғалардан сақтандыру, олардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру және азаматтық заңнаманың нормаларын есепке ала отырып, мұндай орнын толтырудың шарттарын белгілеу мәселелері де көзделген.

Құқықтық ережелер

ҚР ЕК-не сәйкес өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру мен есепке алу мәселелері бойынша ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009.03.03 № 74-ө «Өндірістегі жазатайым оқиғаларға байланысты құжаттардың нысандарын бекіту туралы» бұйрығы шығарылды (ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009.21.09 № 292-ө «Мемлекеттік еңбек инспекторы актілерінің нысандарын бекіту туралы» бұйрығы тіркеуден өтті).

Осы бұйрықпен:

1) өндірістегі жазатайым оқиға туралы хабарламаның;

2) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің;

3) жазатайым оқиғаны арнайы зерттеп тексеру актісінің;

4) мемлекеттік еңбек инспекторы қорытындысының;

5) жазатайым оқиғаны көргендер және оған қатысы бар адамдарды сұрау хаттамасының;

6) өндірістегі жазатайым оқиғаларды және өндірісте денсаулығына келтірілген өзге де зақымдарды тіркеу журналының нысандары бекітілді.

Жазатайым оқиғамен немесе кәсіптік аурумен келтірілген зиянның орнын толтыру мәселелері ҚР ЕК-нің 23-бабы, 2-тармағының 14)  тармақшасымен, ҚР-ның 1999.01.07 № 409-1 Азаматтық кодексі (бұдан әрі – ҚР АК) «Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер» 47-тарауымен, ҚР-ның 2005.07.02 № 30-ІІІ «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» Заңымен және ҚР-ның 2003.25.04. № 405-ІІ «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Заңымен реттеледі.

ХЕҰ-ның өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру мәселелері жөніндегі нормативтік актілері

Еңбек қатынастары саласындағы халықаралық ынтымақтастық:

– ЕҚжЕҚ саласында мемлекеттік саясатты жетілдіру бойынша Халықаралық еңбек ұйымымен (ХЕҰ), еңбек инспекциясының Халықаралық ұйымымен, басқа да мемлекеттермен өзара әрекеттестікті;

– халықаралық ұйымдардың ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша жобаларды әзірлеу мен іске асыруға қатысуын;

– ЕҚжЕҚ саласында мемлекетаралық, үкіметаралық және ведомствоаралық шарттар мен келісімдердің жобаларын әзірлеуге қатысуды;

– ХЕҰ-ның ратификацияланған конвенциялары бойынша баяндамалар дайындауды көздейді.

Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң, халықаралық шарттары мен Республиканың басқа да мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ ҚР Конституциялық Кеңесiнiң және Жоғарғы Соты нормативтiк қаулыларының нормалары болып табылады(ҚР Конституциясы 4-бабының 1-тармағы). ҚР Конституциясы 4-бабының 3-тармағына сәйкес ҚР Конституциясының Республика бекiткен халықаралық шарттардың ҚР заңдарынан басымдығы болады және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшiн заң шығару талап етiлетiн жағдайдан басқа реттерде, тiкелей қолданылады.

Егер ҚР ратификациялаған халықаралық шартта осы Кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

ҚР ратификациялаған халықаралық шартта оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайларды қоспағанда, халықаралық шарттар еңбек қатынастарына тікелей қолданылады (ҚР ЕК 2-бабының 3-тармағы). ҚР ХЕҰ-ның еңбекшілердің әлеуметтік проблемаларын қозғайтын 20 негізгі

Конвенциясын ратификациялады:

№ 29 «Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек туралы» (1930 ж.);

№ 81 «Өнеркәсіптегі және саудадағы еңбек инспекциясы туралы» (1947 ж.);

№ 87 «Ассоциациялар бостандығы және ұйымдасу құқықтарын қорғау туралы» (1948 ж.);

№ 88 «Жұмыспен қамту қызметін ұйымдастыру туралы» (1948ж.);

№ 98 «Ұйымдасу және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқықтарын қолдану принциптері туралы» (1949 ж.);

№ 100 «Құндылығы теңдей еңбегі үшін еркектер мен әйелдерді теңдей сыйақылау туралы» (1951 ж.);

№ 105 «Мәжбүрлі еңбекті жою туралы» (1957 ж.);

№ 111 «Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілік туралы» (1958 ж.);

№ 122 «Жұмыспен қамту саласындағы саясат туралы» (1964 ж.);

№ 129 «Ауыл шаруашылығындағы еңбек инспекциясы туралы» (1969 ж.);

№ 135 «Кәсіпорындағы еңбекшілер өкілдерінің құқықтарын қорғау және оларға берілетін мүмкіндіктер туралы» (1971 ж.);

№ 138 «Жұмысқа қабылдау үшін ең төменгі жас туралы» (1973 ж.);

№ 144 «Халықаралық еңбек нормаларын қолдануға жәрдемдесуге арналған үшжақты консультациялар туралы» (1976 ж.);

№ 148 «Өндірістік орта туралы» (1977 ж.);

№ 155 «Өндірістік ортадағы қауіпсіздік және еңбек гигиенасы туралы» (1981ж.);

№ 162 «Асбестті пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау туралы» (1986 ж.);

№ 167 «Құрылыстағы қауіпсіздік және еңбек гигиенасы туралы» (1988 ж.);

№ 182 «Балалар еңбегінің ең нашар формаларына тыйым салу және жою жөніндегі дереу шаралар туралы» (1999 ж.);

№183 «Ананы қорғау туралы 1952 жылғы Конвенция (қайта қаралған) туралы» (2000 ж.);

№ 185 «Теңізшілердің жеке куәліктері туралы 1958 жылғы Конвенция (қайта қаралған) туралы» (2003 ж.).

ҚР Президентінің 1995.25.08 № 2423 Жарлығына сәйкес Қызметкерлер мемлекеттен тыс орналасқан кезде олар душар болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі туралы Келісім ратификацияланды, ол ТМД елдері үкімет басшыларының кеңесінде қабылданған еді (Мәскеу, 1994.09.12), ол бойынша әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жазатайым оқиға кезінде зардап шегуші болған жер бойынша тараптардың нормативтік актілеріне сәйкес белгіленген тәртіппен жүргізілуі тиіс болды.

Бұл Келісім меншік формаларына қарамастан кәсіпорынға, мекеме мен ұйымға, сондай-ақ қызметкер еңбек қатынастарында тұрған заңды тұлғаларға қолданылды.

Бұл Келісімге сәйкес аумағында жазатайым оқиға болып өткен тараптың мемлекеттік тілінде және жұмыс беруші үшін міндетті түрде орыс тілінде өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің келісілген формасы (Н-1М формасы) белгіленді.

Топтық жазатайым оқиғалар мен өліммен аяқталған оқиғаларды тергеп-тексеру материалдары зардап шегушінің тұрақты жұмыс орны орналасқан елдің еңбекті қорғау туралы заңнамасының сақталуына қадағалау және бақылау жасайтын мемлекеттік органына жіберіледі. еттері Еуразиялық экономикалық қауымдастық құру туралы шартты (Астана, 2000.10.10) басшылыққа ала отырып, ЕҚжЕҚ саласында ЕурАзЭҚ-на мүше елдерінің арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ өндірістегі жазатайым оқиғалар нәтижесінде зардап шеккен азаматтар құқықтарын қорғауға маңыз бере отырып, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше бір мемлекеттің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру кезінде Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше екінші мемлекеттің азаматтары ұшыраған өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі туралы келiсiмге қол қойған болатын, оны ҚР Үкіметі 2012.30.07 № 991 қаулысымен мақұлдады.

Осы Келісіммен тергеп-тексерілетін оқиғалар үшін Тараптар осы Келісімге қосымша болып табылатын жазатайым оқиға туралы акт формасын (Н-1Е формасын) белгіледі.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше бір мемлекеттің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру кезінде Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше бір

мемлекеттің азаматтары ұшыраған өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі туралы келісімінің қосымшасы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2012 жылғы 30 шілдедегі

№ 991 қаулысымен мақұлданған

БЕКІТЕМІН

_______________________________________

(кәсіпорынның басшысы/жұмыс беруші)

_______________________________________

(қолы, Т.А.Ә.)

20___ ж. «____» ____________

Мөр орны

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы

№ _____ АКТІ

1. Жазатайым оқиғаның болған күні және уақыты _________________________________________

(жазатайым оқиға болған күн, ай, жыл және уақыты, жұмыс басталғаннан бергі толық сағат саны)

2. Зардап шеккен адам қызметкері болып табылатын (болып табылған) ұйым (жұмыс беруші)___________________________________________

(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, ведомстволық және салалық тиесілігі; жұмыс берушінің - жеке тұлғаның тегі, аты-жөні)

Құрылымдық бөлімшенің атауы

______________________________________________________

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру

3. Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жүргізген адамдар

______________________________________________________________

                   (тегі, аты-жөндері, лауазымдары мен жұмыс орны)

4. Зардап шеккен адам туралы мәлімет: _______________________________________________

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ______________________________________________________________                  жынысы (ер, әйел)

______________________________________________________________ туған күні

______________________________________________________________  кәсібі (лауазымы)

 ______ орындау кезінде жазатайым оқиға болған жұмысындағы өтілі

(толық жылдары мен айының саны)

оның ішінде аталған ұйымда _________________________________________________________

(толық жылдары мен айының саны)

5. Еңбекті қорғау бойынша нұсқама жүргізу және оқыту туралы мәліметтер кіріспе нұсқама

______________________________________________________________

                                        (саны, айы, жылы)

Жұмыс орнындағы нұсқама (бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(қажетін сызу керек)

Орындау кезінде жазатайым оқиға болған кәсібі немесе жұмыс түрі бойынша _ ________________

                          (саны, айы, жылы)

Тағылымдама: 20___ж. «___»________бастап 20___ ж. «___»________дейін_

______________________________________________________________

       (жүргізілмеген болса, көрсету қажет)

Орындау кезінде жазатайым оқиға болған кәсібі немесе жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау бойын-

ша оқыту 20___ж. «___»________бастап 20___ ж. «___»

______________________________________________________              дейін          (жүргізілмеген болса, көрсету қажет)

Орындау кезінде жазатайым оқиға болған кездегі кәсібі немесе жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау бойынша білімін тексеру

_____________________________________________________________

                     (саны, айы, жылы, хаттама №)

6. Жазатайым оқиға болған орынның (объектінің) қысқаша сипаттамасы ____________________________________________________________________________________________________________________________

    (жазатайым оқиға болған орынды тексеру хаттамасында қамтылған мәліметтерге негізделе отырып, қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлар көрсетілген оқиға болған орынның қысқаша сипаттамасы)

Пайдаланылуы жазатайым оқиғаға ұшыратқан жабдықтар

_____________________________________________________________

                    (атауы, түрі, маркасы, жасалған жылы, жасаушы ұйым)

7. Жазатайым оқиғаның мән-жайы _____________________________________________________

  (жазатайым оқиғаның алдындағы мән-жайларды қысқаша жазу, жазатайым оқиғамен байланысты жайттарды және зардап шеккен адам мен басқалардың әрекетін және тергеп-тексеру барысында анықталған басқа да мәліметтерді сипаттау)

7.1. Алған зақымдардың сипаты және зақымдалған орган, денсаулыққа келген зақымның ауырлығы туралы медициналық қорытынды

______________________________________________________________

7.2. Зардап шеккен адамның алкогольдік немесе нашақорлық масаң күйде болуы ____________________________________________

       (жоқ, иә – белгіленген тәртіппен жүргізілген куәландыру нәтижесі бойынша қорытындыға сәйкес масаңдық күйін және дәрежесін көрсету)

7.3. Жазатайым оқиғаның куәгерлері ___________________________________________________

(тегі, аты-жөні, тұрақты тұрғылықты жерінің мекенжайы, телефон №)

8. Жазатайым оқиғаның себептері______________________________________________________

(заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілердің және жергілікті нормативтік актілер талаптарының бұзылуына сілтеме жасай отырып, жазатайым оқиғаның негізгі және қосалқы себептерін көрсету)

9. Еңбекті қорғау талаптарын бұзуға жол берген

______________________________________________________________ 

  (тегі, аты-жөні, лауазымы (кәсібі) осы актінің 8-т. көрсетілген жазатайым оқиғаға себеп болған заң бұзушылықтар үшін олардың жауапкершілігін көздейтін заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілердің және жергілікті нормативтік актілердің талаптарын көрсету)

Бұл адамдар қызметкерлері болып табылатын ұйым (жұмыс беруші)

______________________________________________________________

             (атауы, мекенжайы)

10. Зардап шеккен адамның кінәсінің дәрежесі (пайызбен) _________________________________

11. Жазатайым оқиғаға себептерін жою бойынша іс-шаралар, мерзімдер

______________________________________________________________

Жазатайым оқиғаға тергеп-тексеру

жүргізген адамдардың қолдары __________________________

(тегі, аты-жөні, күні)

__________________________

__________________________

Акт орыс тілінде ресімделеді және қажет болған жағдайда аумағында жазатайым оқиға болған тарап мемлекетінің мемлекеттік тілінде ресімделеді.

Тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс беруші жазатайым оқиғадан зардап шеккен қызметкерге немесе оның сенімді тұлғасына Н-1Е формасындағы актіні беруге міндетті, актінің бір данасы жұмысқа тұрғызған мемлекеттің мемлекеттік еңбек инспекциясына жіберіледі. Топтық жазатайым оқиғаны, ауыр зардабы болған немесе өліммен аяқталған оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін Н-1Е формасындағы актіні тергеп-тексеру материалдарымен бірге жұмысқа тұрғызған мемлекеттің уәкілетті органы зардап шегуші азаматы болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органына жібереді. Аумағындағы жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруге байланысты бір тарап мемлекеті берген белгіленген формадағы құжаттарды немесе олардың куәлендірілген көшірмелерін басқа тараптар жария етпестен қабылдайды.

Жазатайым оқиға болып өткен кәсіпорын зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетуге, амбулаториялық немесе қажет болған жағдайда стационарлық емдеуді (ауруханаға жатқызуды) ұйымдастыруға міндетті. Қызметкер қайтыс болған жағдайда бұл кәсіпорын ол туралы қызметкер тұрақты тұратын тараптың дипломатиялық немесе консулдық өкілдігін өлім фактісі бойынша материалдарды ұсына отырып, хабардар етеді және атқарушы биліктің жергілікті органдарымен бірге жұмыс берушінің өкілдері мен зардап шегушінің туыстарына марқұмның денесі мен жеке мүліктерін тасымалдауға, сондай-ақ басқа да қажетті жағдайларда жәрдем көрсетеді. Осыған байланысты шығындарды аумағында жазатайым оқиға болып өткен тарап кәсіпорны көтереді.

Осы Келісіммен келісілген өндірістегі жазатайым оқиғаға байланысты қызметкерге келтірілген зиянның орнын толтыру тәртібі, сондай-ақ осы оқиғаға кінәлі кәсіпорынның бұл мақсаттар үшін шығындарды өтемдеу бөлігінде регресстік талап арызды қанағаттандыру тәртібі тараптардың жеке келісімімен белгіленеді.

Жазатайым оқиғадан зардап шеккен қызметкердің денсаулығына келтірілген залалдың орнын толтыру 1994.09.09 ТМД шеңберінде жасалған еңбек міндеттерін орындауға байланысты қызметкерлерге мертігумен, кәсіптік аурумен немесе денсаулықтың өзге де зақымдануымен келтірілген зиянның орнын толтыру құқықтарын өзара тану туралы келісімге сәйкес жүргізіледі.

ТМД-на мүше мемлекеттердің Парламентаралық ассамблеясының XI пленарлық отырысында 1998.15.06 № 11-7 «Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» модельді заң қабылданды, ол өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін орнықтырды және еңбек шарты (контрактісі) бойынша және өзге де белгіленген жағдайларда міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру тәртібін белгіледі.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

ЗАПИСАТЬСЯ

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку

ПОДРОБНЕЕ
Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

Давайте познакомимся!
Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться