text
Справочник кадровика

Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау

  • 30 марта 2015
  • 1625

Жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері мүмкіндік береді жұмыс берушілерге әзірлеу бойынша іс-шаралар еңбек жағдайын жақсарту және сауықтыру, жақсарту технологиясы

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау – оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздік, зияндылық, ауырлық, қауырттылық жай-күйін, еңбек гигиенасын анықтау мақсатымен өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын бағалау жөніндегі қызмет және өндірістік орта жағдайларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерге сәйкестігін анықтау.

Мәні аттестаттау

Жұмыс орындарын аттестаттаудың нәтижелері жұмыс берушілерге ұйымда еңбек жағдайларын жақсарту және салауаттандыру, технологияны жақсарту, жаңа техниканы енгізу, жеке және ұжымдық қорғану құралдарын қолдану, еңбекті қорғау, қауіпсіздік пен еңбекті ұйымдастыру, оларды одан әрі іске асыру бойынша шаралар
әзірлеуге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудың және осы негізде өндірістік тәуекелдерді басқарудың маңызы елеулі өсті. Бұл өндірістің белгілі бір көтерілуі және жаңа жұмыс орындарының пайда болуына байланысты кәсіптік тәуекелдердің болмай қоймайтын өсуімен байланысты.
Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс істейтін ұйымдардың барлық
өндірістік объектілері аттестаттауға жатады.
Аттестаттауды өткізудің мерзімдерін ұйым еңбек жағдайларының өзгеруіне қарай, өндірістік объектілер соңғы рет аттестаттаудан өткізілген сәттен кейін 5 жылда бір реттен кем емес етіп белгілейді.
Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды жұмыс
беруші өткізеді. Жұмыс берушіде өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудан өткізу үшін өз зертханасы болмаған жағдайда зертханалық және аспаптық зерттеулер жүргізу үшін мамандандырылған ұйымдар тартылады немесе жекелеген зертханалардың көрсететін қызметтері пайдаланылады.

Кім аттестациядан өткізеді

Өндірістік объектілерді аттестаттауды өткізу жөніндегі мамандандырылған
ұйымдарға – жұмыс берушілер зертханалық және аспаптық зерттеулер жүргізу үшін тартатын, білікті кадрлары және өз құрамында зертханалары немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен тексеруден өткізілген тиісті өлшеу құралдары бар немесе немесе қызмет көрсетулердің осындай түрлерін жүзеге асыратын зертханалармен ұзақ мерзімдік шарттары бар дербес (тәуелсіз) ұйымдар жатады. Мамандандырылған ұйымдар туралы ақпарат (аты, заңды мекенжайы, байланыс телефоны, білікті кадрлар туралы мәлімет, зертхананың немесе қызметтердің осындай түрлерін жүзеге асыратын зертханалармен шарттың бар екендігі) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның интернет-ресурсына орналастырылады.
Мамандырылған ұйымдардың зертханалары – өндірістік орта фак-
торларын зертханалық және аспаптық зерттеулермен және өндірістік орта
жағдайларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нор-
мативтерге сәйкестігін анықтаумен байланысты қызметті жүзеге асыратын зертханалар.
Білікті кадрлар – мамандандырылған ұйымдардың өндірістік объектілерді
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жөніндегі жұмыстармен айналысатын, тиісті білімі бар немесе дайындық курсынан өткен және тиісті сертификаты бар қызметкерлері.

Өткізу тәртібі

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттаудан өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 1457 «Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау Қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен белгіленген.
Өндірістік объектілерді кезектен тыс аттестаттау жаңғырту, қайта құру, жаңа техника немесе технология орнатылған жағдайларда өткізіледі. Кезектен тыс аттестаттаудың нәтижелері өндірістік объектіні еңбек жағдайлары бойынша мұның алдында өткізілген аттестаттаудың материалдарына қосымшалар түрінде ресімделеді.
Еңбекті қорғау мәселелерінде өндірістік факторлардың әсер етуі бөлігінде шу, газдану, үй-жайдың ылғалдылық деңгейі, температуралық режім аса маңыздылары болып табылады. Басқа сөздермен айтсақ, іс жүзінде өндіріспен, қызметтер көрсетумен немесе коммерциялық қызметпен айналысатынына қарамастан, кез келген ұйым еңбекті қорғаудан айналып өте алмайды. Тіпті кеңсе қызметкерінің тыныш болып көрінетін еңбегінде де қауіптілік пен зияндылықтың белгілі бір тәуекелдері қатар жүреді.
Барлық санаттардағы қызметкерлер үшін еңбек қауіпсіздігі және гигиена талаптарына жауап беретін еңбекке конституциялық құқықты қамтамасыз ету жұмыс берушінің тікелей міндеті болып табылады. Бұл құқықты іске асыру үшін және табысты және үйлесімді даму, сапалы өнім шығару үшін жағдайлар жасау мақсатында жұмыс беруші ұйымдар мен кәсіпорындар сапа менджменті жүйелерін әзірлеу және енгізу кезінде өндірістік жарақаттанушылық мен кәсіптік ауруға шалдығушылықтың алдын алу жөніндегі барлық қажетті шараларды қабылдайды, олардың бұл
бағыттағы шараларының бірі өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау болып табылады.

Өндірістік объектілерді аттестаттау өзіне:

1) ұйымның өндірістік объектілерін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес аттестаттауды;
2) ұйымның өндірістік объектілерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы қолданылып жүрген нормативтерге сәйкестігін кешенді
бағалауды:
– еңбек зияндылығының және қауіптілігінің дәрежесін бағалауды;
– жарақат қауіпсіздігінің дәрежесін және ұжымдық қорғану құралдарымен
қамтамасыз етілуін бағалауды;
– қызметкерлердің жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалауды қамтиды.

Өндірістік объектілерді аттестаттаудың нәтижелері:

1) өндірістік объектілерді қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келтіру үшін еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды
жақсарту жөніндегі ұйымдастыру-техникалық шаралар кешенін жүргізу;
2) өндірістік орта мен жұмыс орындарындағы қауіпсіздік жағдайларының нақты жай-күйін бағалау;
3) қызметкерлердің қажетті жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен
қамтамасыз етілуін, олардың нақты еңбек жағдайларына және оларға
қойылатын стандарт талаптарына сәйкестігін айқындау;
4) кәсіптік ауруға күдік туғанда және кәсіптік аурудың диагнозын айқындаған кезде, оның ішінде даулар мен өзге де келіспеушіліктерді сот тәртібімен шешкен кезде аурудың кәсіппен және орындайтын жұмысымен байланысын айқындау үшін зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыс фактісін растау;
5) өндірістік объектінің немесе жабдықтың пайдаланылуын тоқтату (тоқтата тұру) туралы шешім қабылдау, сондай-ақ технологияны өзгерту;
6) еңбек жағдайларының жай-күйі туралы статистикалық есеп жасау;
7) еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде қызметкердің өмірі мен
денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін
сақтандырған кезде сақтандырушының (жұмыс берушінің) сақтандыру
тарифін белгілеу;
8) еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге еңбекақы төлеуді және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген жеңілдіктер мен кепілдіктерді беруді негіздеу;
9) қызметкерлердің еңбек жағдайлары, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың жай-күйі, зиянды өндірістік факторлар және олардың әсерінен қорғану шаралары туралы шынайы ақпарат алу мақсатында пайдаланылады.

Жұмыс орындарын аттестаттау

Жұмыс орындарын аттестаттау заң тұрғысынан алғанда шара ғана емес,
сондай-ақ жұмыс беруші мен қызметкер үшін қажетті, өзара тиімді шара да. Қызметкер үшін аттестаттаудың қажеттігі оның нәтижелері бойынша қызметкер жұмыс орнындағы зиянды және қауіпті факторлар туралы шынайы ақпаратқа қол жеткізетінімен тиімді. Осыған орай, оған жұмысқа орналасу кезінде таңдау жасау оңайырақ болады, сондай-ақ ол еңбек заңнамасына сәйкес еңбектің ерекше жағдайлары үшін өзіне тиісті мүмкін болатын жеңілдіктер мен өтемақылар туралы ақпаратқа ие болады.
Жұмыс беруші үшін де аттестаттауды өткізу тек қажетті ғана емес, сондай-
ақ тиімді де іс болып табылады, өйткені аттестаттау материалдарының негізінде жұмыс орындарын қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестікке келтіру үшін еңбек жағдайлары мен еңбек қауіпсіздігін жақсарту жөнінде ұйымдастыру-техникалық шаралар кешенін өткізу, еңбекке ақы төлеудің негізделгендігін анықтау, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасымен көзделген еңбектің зиянды және қауіпті жағдайлары бар жұмыстармен қамтылған қызметкерлерге жеңілдіктер мен өтемақылар беру мүмкіндігі пайда болады. Жұмыс
беруші сондай-ақ егер аттестаттау қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жоқтығын растаса, онда қызметкерді қысқартылған жұмыс уақыты мен қосымша еңбек демалысын беруге қатысты жеңілдіктерден айыра алады.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі
м.а-ның 2007 жылғы 31 шілдедегі № 182-ө «Оларда жұмыс істеу жұмыс
уақытының қысқартылған ұзақтығына және жыл сайынғы ақы төленетін
қосымша еңбек демалысына құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі, ауыр жұмыстардың, еңбектің зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жағдайлары бар жұмыстардың тізбесі» бұйрығымен белгіленген қосымша еңбек демалысы мен қысқартылған жұмыс уақытының ұзақтығы ұйымдардың өндірістік объектілерін аттестаттаудың нәтижелері негізінде нақтылануы мүмкін. Жұмыс беруші ұйымның өндірістік объектілерін еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды өткізбеген жағдайда қосымша еңбек демалысы мен жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы жоғарыда көрсетілген Тізімде көзделген толық көлемінде беріледі.
Өндірістік объектіні аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін жұмыс
беруші тұрақты жұмыс істейтін, құрамында төраға, мүшелер және өндірістік объектілерді аттестаттау жөніндегі құжаттаманы жасауға, жүргізуге және сақтауға жауапты хатшы бар аттестаттау комиссиясын құру туралы бұйрық шығарады. Ұйымның аттестаттау комиссиясының құрамына жетекші не оның орынбасары, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметтерінің және өзге де бөлімшелерінің мамандары келісім бойынша, сондай-ақ ұйым қызметкерлерінің өкілдері кіреді.

Ұйымның аттестаттау комиссиясы:

1) орындайтын жұмыстары мен еңбек жағдайларының сипаттамасы бой-
ынша ұқсас жұмыс орындарын бөле отырып, аттестаттауға жататын
өндірістік объектілердің, цехтардың, учаскелердің және басқа да жұмыс
орындарының толық тізбесін жасайды;
2) өндірістік ортаның, еңбек және технологиялық процестердің сипат-
тамаларына, қолданылатын жабдықтар мен тетіктердің, шикізат
пен материалдардың түрлеріне қарай зерттеуге (зертханалық және
аспаптық зерттеулер мен бағалауға) жататын қауіпті және зиянды
факторлардың толық тізбесін жасайды;
3) еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды өткізуге өз мүмкіндіктері
болмаған жағдайда мамандандырылған ұйымды немесе зертхананы
белгілейді және жұмыс берушіге онымен тиісті шарт жасасу жөнінде
ұсыныс енгізеді;
4) ұйымның өндірістік объектілерін аттестаттауды өткізу кестесін жа-
сайды және оны жұмыс берушіге бекітуге ұсынады;
5) жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау
нәтижелерін автоматты түрде өңдеу үшін өндірістерге, цехтарға, уча-
скелерге, жұмыс орындарына кодтар береді;
6) өндірістік объектілерде аттестаттауды өткізу үшін қажетті
нормативтік-анықтамалық базаны қалыптастырады;
7) өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың себептерін талдайды;
8) өндірістік жарақаттануды талдау негізінде жарақаттану қаупі басым
жұмыстарды, жұмыс орындары учаскелерін, технологияларды, машина-
ларды, тетіктерді, станоктар мен жабдықтарды анықтайды;
9) аттестаттау жөніндегі жұмыстар көлемін ескере отырып, тарты-
латын мамандандырылған ұйыммен және жұмыс берушімен өндірістік
объектілерді аттестаттауды өткізу мерзімін келіседі;
10) ұйымдарда өндірістік объектілерді аттестаттауды өткізу сапасына
ішкі бақылауды жүзеге асырады.
Еңбек жағдайлары бойынша бағалауға жұмыс орындарындағы қауіпті
және зиянды өндірістік факторлар (физикалық, химиялық, биологиялық,
технологиялық), оның ішінде еңбектің ауырлығы мен қауырттылығы жатады. Олардың деңгейлері зертханалық және аспаптық өлшеулердің негізінде анықталады, олар ақаусыз ұжымдық және жеке қорғану құралдарымен, жұмыс және өндірістік үдерістер жағдайларында орындалуы тиіс. Жұмысшылар ашық ауада тұрақты болуына байланысты жұмыс орындарында және жерасты көмір шахталарында зертханалық және аспаптық өлшеулер жүргізілмейді.

Өлшеу зиянды факторлардың

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың параметрлерін өлшеу, еңбек
процесінің ауырлығы мен қауырттылығы көрсеткіштерін, өндірістегі еңбек гигиенасын анықтау Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін санитарлық ережелермен, гигиеналық нормативтермен көзделген тәртіп пен көлемдерде жүзеге асырылады. Зертханалық және аспаптық зерттеулердің нәтижелері формалары заңнама белгілеген тәртіппен бекітілген хаттамалармен ресімделеді.
Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың параметрлерін өлшеген кезде белгіленген мерзімге сәйкес мемлекеттік тексеруден өткен өлшеу құралдарын пайдалану қажет.
Аттестаттау комиссиясы еңбек жағдайларының нақты жай-күйін бағалау қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген мөлшерлер (деңгейлер) шегіне сәйкестігіне өлшенген параметрлер негізінде жүргізеді.

Жарақат қауіпсіздігін бағалаудың негізгі объектілері:

1) өндірістік жабдықтар;
2) құрылғылар мен саймандар;
3) ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етілу;
4) оқу және нұсқау құралдарымен қамтылу болып табылады.
Жарақат қауіпсіздігі – жұмыс орындарының еңбекті қорғау жөніндегі
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген жағдайларда жұмыс
істеушілердің жарақаттануын болдырмайтындай еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі. Өндірістік жабдықтың, құрылғылар мен құрал-саймандардың жарақат қауіпсіздігін бағалау еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттардың, мемлекеттік стандарттардың, ережелер мен нұсқаулықтардың негізінде өткізіледі және олардың техникалық жайкүйіне, төлқұжаттық параметрлер мен өндірістік процесс технологиясы талаптарына сәйкестігіне байланысты болады.

Сәйкестік актісін

Техникалық төлқұжаттар мен сертификаттардың болмауы нақты осы жабдықта қолданылатын конструкциялық қауіпсіздік элементтері жабдық бірліктерінің әр қайсысына жеке көрсетілген, өндірістік жабдықтардың қауіпсіздік-нормативтік талаптарына сәйкестігі актілерімен (бұдан әрі – сәйкестік актісі)өтелуі мүмкін.
Сәйкестік актісін жұмыс беруші құрған комиссия жасайды. Өндірістік
жабдықтың, құрылғылар мен аспаптардың жарақат қауіпсіздігін, ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етілгендікті, сондай-ақ оқыту мен нұсқама беруді бағалау жарақат қауіпсіздігін бағалау хаттамасымен ресімделеді.
Жабдықтардың жекелеген түрлеріне техникалық төлқұжаттар, серти-
фикаттар немесе актілер болмаған кезде олардың техникалық жағдайына
қарамастан жарақат қауіпсіздігіне теріс баға беріледі және оларды пайдалануды тоқтата тұру туралы мәселе қаралады.

ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуін бағалау

Әр кәсіп қызметкерлерінің жеке қорғану құралдарымен (бұдан әрі – ЖҚҚ)
қамтамасыз етілуі анықталады. Қызметкерлердің ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуін бағалау нақты берілген құралдарды өндірістік ортаның зиянды факторларын ескере отырып, қызметкерлерге арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа жеке қорғану құралдарын тегін берудің нормаларымен салыстыру арқылы анықталады.
Қызметкерлердің ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілгендігін бағалау кезінде онымен бір мезгілде берілген ЖҚҚ-ның еңбектің нақты жай-күйіне сәйкестігі де бағаланады.
ЖҚҚ-ның сапасы сәйкестік сертификаттарымен расталуы тиіс. ЖҚҚ –ның сапасы мен қызметкерлердің қамтамасыз етілуін бағалау ЖҚҚ сапасы мен қызметкерлердің қамтамасыз етілгендігін бағалау хаттамасымен ресімделеді. «Қамтамасыз етілген» бағасы қызметкерлер ЖҚҚ-мен нормаларға және еңбек жағдайларына сәйкес
толық қамтамасыз етілген кезде ғана қойылады.

Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларының жай-күйін бағалау:

1) өндірістік ортаның зияндылығы мен мен қауіптілігінің, еңбек процесінің
ауырлығы мен қауырттылығының дәрежесін;
2) жарақат қауіпсіздігінің және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етілу дәрежесін;
3) қорғану құралдарымен қамтамасыз етілу, олардың сапасы және еңбек
жағдайларына сәйкестілігінен тұрады.
Жұмыс орнында қауіпті және зиянды өндірістік факторлар болмағанда
немесе олардың нақты мәндері қауіпсіздік нормаларына сәйкес болғанда,
сондай-ақ жарақат қауіпсіздігінің талаптары орындалғанда және қызметкерлер жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілгенде, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайлары еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді деп есептеледі.
Мынадай факторлардың біреуі бар болған кезде жұмыс орындары еңбек
қауіпсіздігінің белгіленген талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі:
1) өндірістік орта факторларының нақты мәндері қалыпты нормадан асып
кетеді;
2) жарақат қауіпсіздігі жөніндегі талаптар сақталмаған;
3) қызметкерлердің ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі қолданыстағы нормаларға сәйкес келмейді.
Еңбек жағдайлары қауіптіге жатқызылған кезде аттестаттау комиссиясы жұмыс орнын қайта жарақтандыру немесе тарату жөнінде шаралар қабылдау туралы ұсыныс енгізеді.
Аттестаттау комиссиясы өндірістік объектілерді аттестаттауды өндірістік объектіні аттестаттау актісімен ресімдейді, оған қосымша ретінде аттестаттау комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қойған, ұйымдағы еңбек жағдайларын жақсарту мен салауаттандыру жөніндегі жоспардың жобасы мен ескірген техника мен жабдықтарды
алмастыру, еңбектің тиісті жағдайларына жеке және ұжымдық қорғану құралдарын қолдану, салауаттандыру шаралары мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша шараларды көздеуі тиіс аттестаттау нәтижелері қоса беріледі.

Аттестаттау нәтижелері мыналарды қамтитын құжат түрінде ресімделеді:

1) жалпы мәліметтер(ұйымның толық заңды атауы, мекенжайы, ұйымдыққұқықтық формасы, жұмыс істейтіндердің жалпы санын, оның ішінде зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндерді көрсете отырып және жеке өндірістік бөлімшелер бойынша ұйымның құрылымы, аттестаттау жүргізудің негізі, тартылатын мамандандырылған ұйымдар туралы мәліметтер, аттестаттау комиссиясының құрамы);
2) өндірістің қысқаша сипаттамасы (қызмет сипаты, қолданылған технологиялар, барлық зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың, қауіпті өндірістік жабдықтардың және процестердің тізбесі),
3) еңбек жағдайларын аспаптық және зертханалық зерттеу хаттамалары;
4) жарақат қауіпсіздігін бағалау хаттамалары;
5) қызметкерлердің ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуін бағалау хаттамалары.
Ұйымның жүргізілген жұмыс нгәтижесінде алған ақпараты еңбектің оңтайлы жағдайларын жасауға мүмкіндік береді, ол қызметкерлерге өздерін жайлы сезінуге, денсаулықтарын сақтауға мүмкіндік береді және еңбек өнімділігінің өсуіне әкеледі.
Өндірістік объектілерді аттестаттауды өткізудің өз уақытында болуы мен сапасын бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторлары тексерулер мен мониторинг жолымен жүзеге асырады. Жұмыс беруші еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган мен оның аумақтық бөлімшелеріне олардың жазбаша сұратуы бойынша ұйымдардағы өндірістік объектілерді аттестаттау туралы қажетті ақпарат ұсынуға және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тиісті аумақтық бөлімшесіне бір айлық мерзім ішінде өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттес-
таттау нәтижелерін қағаз және электрондық жеткізушілерде ұсынуға міндетті.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу 

Мы в соцсетях
Простите, что мы прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем вам зарегистрирроваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты, а вы получите:
  • доступ к 8 500+ полезным статьям
  • 10 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль