text
Справочник кадровика

Құқықтар мен міндеттерді табыстау. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру (2-бөлік)

 • 9 февраля 2015
 • 220
Эксперт ЭС «ACTUALIS: Кадровое дело», автор статей ряда изданий Цифрового издательства «МЦФЭР-Казахстан», юрисконсульт, г. Алматы

Бөліну мен қайта құруды, заңды тұлғаларды тіркеу мен қайта тіркеуді, тапсыру актісін, бөлу балансын қараймыз

Тақырыпты жалғастыра отырып, мақалада қайта ұйымдастырудың келесі нысандарын қарастырамыз: бөліну және қайта құру, сонымен қатар, заңды тұлғаларды тіркеу және қайта тіркеу, тапсыру акті, бөлу балансы және, қайта ұйымдастырылған заңды тұлға құжаттарының сақталатын орны.

Қайта ұйымдастырудың нысандары

4. Бөліну.

Бөліну кезінде бір заңды тұлғаның қызметі тоқтатылып, оның негізінде екі немесе одан да көп заңды тұлғалар пайда болады:

ЖШС «А» = ЖШС «В» мен ЖШС «Б»

Бұл орайда бөлiнетiн қоғамның құқықтары мен мiндеттерi бөлiну балансына сәйкес жаңадан пайда болатын қоғамдарға ауысады.

Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы орналасқан жері бойынша салық органына жазбаша түрде хабарлайды (Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-ІV «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» кодексінің 40-бабының 1-тармағы) (бұдан әрі – ҚР СК). Салық органы құжаттық тексеруді қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның өтінішін өзі алғаннан кейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей бастауға тиіс. Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде бөліну балансы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде орналасқан жері бойынша салық органына сонымен бір мезгілде ҚР СК 40-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бөліну арқылы қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаға салық берешегінің болмауы туралы анықтама, салық органына құжаттарды ұсынған күннен бастап, бес күн ішінде беріледі.

Қоғамның жаңадан пайда болатын қоғамдарға бөліну балансына сәйкес өзiнiң бүкiл мүлкiн, құқықтары мен мiндеттерiн бере отырып, өз қызметiн тоқтатуы қоғамның бөлiнуi деп танылады. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның директорлар кеңесi қоғамның бөлiнiп шығуы нысанында қайта ұйымдастырылуы, бөлiнiп шығу тәртiбi мен талаптары және бөлiну балансын бекiту туралы мәселелердi акционерлердiң жалпы жиналысының қарауына енгізедi. Қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы бөлiну нысанында қайта ұйымдастыру, бөлiну тәртiбi мен талаптары туралы, бөлiну балансын бекiту туралы шешiм қабылдайды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – ЖШС) бөліну ерекшелігі, ұйымдастырылатын ЖШС-тің орындаушы органының бөлу, бөліп шығару жоспары мен жаңа пайда болған серітестіктердің жобаларын дайындап, қатысушылардың жалпы жиналысына келесі сұрақтарды шығаруында:

 • серіктестікті бөлу, бөліп шығару туралы;
 • серіктестікті бөлу, бөліп шығару жоспарын, жаңадан пайда болған серіктестіктердің жарғылары мен бөлу балансын бекіту туралы;
 • жаңадан пайда болған серіктестіктердің атқарушы және басқа органдарын сайлау туралы;

        Егер жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысында өзгеше көзделмесе, оны бөлу, бөліп шығару кезінде әрбір қатысушы жаңадан пайда болатын әрбір серіктестіктің жарғылық капиталынан қайта ұйымдастырылып жатқан серіктестіктің жарғылық капиталындағы өз үлесіне тең үлес алуға құқылы. 

Бөліну кезінде келесі құжаттар қалыптасады:

 • заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінің немесе меншік иесі органының, құрылтайшылардың (қатысушылардың) уәкілінің қайта қалыптастыру шешімі, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының уәкілетті органының шешімі, немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қамтылған жағдайларда, сот шешімі;
 • бөліну жоспары (шаруашылық серіктестіктер үшін); 
 • бөлу балансы;
 • несиегерге хабарлама; 
 • кеден комитетіне хабарлама.

НА ЗАМЕТКУ Бөліну, бөліп шығару нәтижесінде болған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен тұтыну кооперативтері  кооперативтерi жаңа тұтыну кооперативтерi тiркелген кезден бастап бiр жыл iшiнде оның мiндеттемелерi бойынша бiрлесiп жауапты болады.

Егер бөлу балансы қайта құрылған заңды тұлғаның құқық мирасқорын анықтауға мүмкiндiк бермесе, не егер құқықтық мирасқорында қайта құрылғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындау үшін мүлік жеткіліксіз болса, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар, сондай-ақ құрамынан басқа заңды тұлға бөлiнiп шыққан заңды тұлға, қайта құрылған заңды тұлғаның мiндеттемелерi бойынша оның несие берушiлерiнiң алдында ортақ жауапты болады. (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 48-бабының 3-тармағы (Жалпы бөлім)) (бұдан әрі – ҚР АҚ).  

НА ЗАМЕТКУ Қосылған, қосып алған, бөлінген, бөліп шығарылған кезде уәкілетті орган қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған сәттен бастап заңды тұлға кредиторларына хабарлама жiберуге және бұқаралық ақпарат құралдарында тиiстi хабарландыру беруге мiндеттi.

Бөлiнген және бөлiп шығарылған кезде хабарламаға (хабарландыруға) бөлу балансы, сол сияқты жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың әрқайсысының атауы, орналасқан орны және мекенжайы туралы мәліметтер тіркеледі. Қосылғаны, қосып алғаны туралы хабарламаға қосылған, қосып алған кезде қатысқан басқа заңды тұлғалар мен тапсыру акті туралы мәліметтер тіркеледі.

Сонымен бірге қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның несие берушілері хабарлама (хабарландыруды жариялағаннан кейін) алған күннен бастап екі айдың ішінде заңды тұлғадан тиісті міндеттемелердің мерзiмiнен бұрын тоқтатылуын және келтiрiлген залалдың орны толтырылуын талап етуге құқылы (ҚР АК 48-бабының 2-тармағы). Несие беруші талаптарын жазбаша түрде жіберілуі тиіс. Талаптар ЖШС-не жазбаша жіберіледі, ал олардың көшірмелері серіктестікті мемлекеттік тіркеуден өткізген органға ұсынылады.

5. Қайта құру.

 Қайта құру кезінде заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанының ауысымы болады. Мысалы, акционерлік қоғам (бұдан әрі – АҚ) (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, қайта құрылатын қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес соларға ауысады. (Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акцинерлік қоғамдар туралы» Заңының 86-бабының 1-тармағы):

Құқықтар мен міндеттерді табыстау. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру (2-бөлік)                                                   АҚ «А»        ЖШС «А»

Бір заңды тұлғаның екінші заңды тұлғаға қайта құрылуы кезінде (ұйымдық-құқықтық нысанының өзгеруі) жаңадан пайда болған заңды тұлғаға қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, заңды тұлғалар бір құқықтық нысаннан екіншіге қайта құруға болады, яғни:

 • АҚ (коммерцялық емес АҚ басқа) – шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке;
 • ЖШС  – басқа шаруашылық серіктестікке, акционерлік серіктестікке немесе өндірістік кооперативке;
 • өндірістік кооператив – басқа шаруашылық серіктестікке;
 • діни бірлестік –  басқа діни бірлестігіне немесе жекеменшік мекемеге (Қазақстан Репсубликасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV «Діни қызмет және діни бірлестіктер» Заңының 18-бабының 1-тармағы);
 • шаруашылықты жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын – қазыналық кәсіпорынға:
 • шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (ШЖҚ РМК) қазыналық кәсіпорынға Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша тиісті саланың уәкілетті органының мемлекеттік мүлік бойынша  уәкілетті органмен келісілген  ұсынуымен қайта құрылады;
 • шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналды мемлекеттік кәсіпорын (ШЖҚ КМК) қазыналық кәсіпорынға жергілікті атқарушы органның шешімімен қайта құрылады.

Жаңадан пайда болған қазыналық кәсіпорын алдын ала оған бөлінген мемлекеттік мүлік пен ақшалар бойынша, сонымен қатар, жерді пайдалану, табиғатты пайдалану, жер қойнауын пайдалану, үлестемелерді, лицензиялар мен бұрында жасасқан шарттарды ұсыну бойынша қайта құрылған мемлекеттік кәсіпорынның мирасқоры болып табылады, егер соңғылары жаңадан пайда болған кәсіпорынның заты мен мақсатына сәйкес келсе,

НА ЗАМЕТКУ Мемлекеттік кәсіпорынды қазыналық кәсіпорынға қайта құру шешімі қабылданған сәттен бастап оған бекітілген мүліктің құқықтық тәртібі шаруашылық жүргізу құқығынан жедел басқару құқығына ауысады.

ВНИМАНИЕ Тұтыну кооперативiн заңды тұлғалардың басқа түрлерi мен нысандарында қайта құруға болмайды. (Қазақстан Республикасының «Тұтыну кооперативі туралы»
2001 ж. 8 мамырдағы № 197-II Заңының 35-бабының 3-тармағы).

Қайта құрылатын қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта құрылуы туралы шешім шығарады және тапсыру актісін бекітеді.

Серіктестіктерде қайта құрылатын серіктестіктің атқарушы органы қайта құрылудың тәртібі мен шарттарын белгілейтін қайта құрылу жоспары мен жаңадан пайда болатын заңды тұлға жарғысының жобасын дайындайды және қатысушылардың жалпы жиналысына келесі мәселелерді шығарады:

 • серіктестіктің қайта құрылуы;
 • қайта құрылудың жоспары мен жарғысын бекіту;
 • жаңадан пайда болатын серіктестіктің, акционерлік қоғамның немесе өндірістік кщщперативтің атқарушы және тағы басқа органдарын сайлау.

Қайта құрылу барысында келесі құжаттар қалыптасады:

 • заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінің немесе меншік иесі органының, құрылтайшылардың (қатысушылардың) уәкілінің қайта қалыптастыру шешімі, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының уәкілетті органының шешімі, немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қамтылған жағдайларда, сот шешімі; 
 • бөліну жоспары (шаруашылық серіктестіктер үшін);
 • өткізу акті;
 • несиегерге хабарлама;
 • кеден комитетіне хабарлама.

Өткізу актi және бөлу балансы

Қайта құру кезінде қайта құрылған заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша барлық міндеттері мен құқықтары оның құқық мирасқорына ауысады. Мирасқор әр міндеттеме бойынша өткізу актісіне (қосылғанда, қосып алғанда және қайта құрылғанда) немесе бөлу балансына (бөлінгенде және бөліп шығарғанда) сәйкес анықталады. Өткізу актiсi мен айыру балансында қайта құрылған заңды тұлғаның барлық несие берушiлерi мен борышқорларына қатысты, барлық мiндеттемелерi бойынша, соның iшiнде тараптар дауласқан мiндеттемелер бойынша да құқықты мирасқорлығы туралы ережелер болуға тиiс (ҚР АК 47-бабының 1-тармағы) және бір немесе бірнеше заңды тұлғалардың қайта құрылу нәтижесінде пайда болған заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өтуі үшін ұсынылады (Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі № 2198 «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 
Заңының 6-3-бабының 3) тармақшасы (бұдан әрі – Заң)).

Өткізу акті –  заңды тұлғалардың қосылу, қосып алу және қайта құрылуы кезінде мүлігінің қосылуын растайтын, сонымен қатар, қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғалардың мирасқорлығын анықтайтын құжат. Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша, заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы шешім және заңды тұлғаның уәкілетті органының өткізу актісін бекіту туралы шешімін қабылдаған орган бекіткен, мирасқорлық ережелерінің нұсқауларымен ресімделеді. 

Бөлу балансы – заңды тұлғалардың бөлінуі және бөліп шығаруы кезінде мүліктің бөлінуін растайтын, сол сияқты қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғалардың мирасқорлығын анықтайтын құжат. Бөлу балансы қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша, заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы шешім және заңды тұлғаның уәкілетті органының бөлу балансын бекіту туралы шешім қабылдаған мирасқорлық ережелерінің нұсқауларымен ресімделеді. 

Өткізу актісі мен бөлу балансын заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған орган бекітеді, мысалы, серіктестік қатысушыларының немесе акционерлердің жиналысы және қайта ұйымдастырылатын ұйымдардың атқарушы органдарының басшылары мен бас бухгалтерлері қол қойып, мөрмен куәландырылады. Ұйым балансына негізгі құралдар мен өзге мүліктерді қабылдауға негіз болып табылады.

Өткізу актісі мен бөлу балансыда келесі мәліметтер беріледі:

1)   қайта құрудың субъектілері туралы;

2)   өткізілетін жылжымайтын мүліктің объектілері туралы, оларға мыналар жатады:

ғимарат, құрылыстар және жермен байланысты басқа да мүліктер;

3)   жылжымалы мүліктің өткізілетін объектілері туралы, оларға ҚР АК 117-бабының 3-тармағына сәйкес, ақша мен бағалы қағаздарды, автокөлікті, жабдықтарды және т.б. қоса алғанда, жылжымайтын затқа жатпайтын мүлiктер;

4)   заңды тұлғаның зияткерлік меншігі мен өзге жекелену құралдарының өткізілетін объектілері, заңды тұлғаның өнімі, оның орындайтын жұмысы немесе қызметі туралы (фирмалық атауы, тауар белгісі, қызмет көрсеті белгісі т. с. с.);

5)   қызметтік немесе коммерциялық құпиясы бар ақпаратты, ақпаратта нақты немесе ықтимал коммерциялық құндылық болған жағдайларда (мысалы, өндіріс өнімінің рецепті);

6)   бейматериалдық активтер;

7)   тауарлы материалды құндылықтар, дайын өнім мен қоймадағы қор;

8)   міндеттемелер, несиегерлердің талаптары, несиегерлік және дебиторлық берешек;

9)   Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған өзге мәліметтер.

Қайта ұйымдастыру кезіндегі мемлекеттік тіркеу

Қайта ұйымдастыру себебінен заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу барысында, тіркеу органына:

1) Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2007 жылғы 12 сәуірдегі № 112 «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрығының 19-тармағының 1) тармақшасында және 20-тармағының 1) тармақшасында орнатылған нысандар бойынша өтініштерді;

2) заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінің немесе уәкілетті органының қайта ұйымдастыру туралы шешімін;

3) біріктіру, қосу, өзгерту кезінде – өткізу актісі, бөлу, бөліп шығару кезінде – бөлу балансын;

4) заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылғаны туралы кредиторлардың жазбаша хабардар етілгенін растайтын құжат;

5) қайта ұйымдастырылған заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны үшін бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат беріледі (Заңның 6-3 бабы).

Қайта ұйымдастыру нәтижесінде пайда болатын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу,  несиегерлерге заңды тұлғаның қайта ұйымдастыру талаптарын мәлімдеу үшін ұсынылған мерзім аяқталғанда, болады.

Егер заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру жөніндегі жалпы жиналыста қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жыл ішінде, мемлекеттік тіркеу туралы өтініш әлде осы талаптарды орындауға тиісті дәлелдер немесе несиегерлердің қайта құруға қарсылықтарының болмауы  берілмесе, қайта ұйымдастыру өтпей қалған болып саналады.

Егер тіркеуші орган анықтамаса, онда тіркеуші орган он күн ішінде заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын тіркейді. Тексеру процесінде орнатылған қайта құру тәртібін бұзуды анықтаған кезде тіркеуші орган тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу кезінде қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда,  заңды тұлға қайта құрылған болып саналады. Бірігу, бөліну, қайта құрылу кезінде өз қызметін тоқтатқан заңды тұлға Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен алып тасталуға тиіс бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тастау оған заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы мәліметтер енгізу арқылы жүргізіледі, бұл жөнінде жаңадан құрылатын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы бұйрықта көрсетіледі.

Қосылу кезінде өз қызметін тоқтатқан заңды тұлға бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен алып тасталуға тиіс, бұл жөнінде бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен алып тастау туралы бұйрықта не қайта ұйымдастырылған заңды тұлға осылған заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу, оның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу кезінде көрсетіледі.

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлға құжаттарының сақталуы

Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына және белгіленген сақтау мерзімдеріне сәйкес басқарушы қызметте қолданылатын құжаттардың құрамын дербес анықтайды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 1605 қаулысымен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне сәйкес, тұрақты сақтауға:

 • заңды тұлғалардың мирасқорлығын растайтын құжаттар (актілер, хаттамалар, анықтамалар, тұжырымдар);
 • заңды тұлғалардың мүлік жөніндегі мирасқорлығын растайтын қатынас хаттар;
 • өткізу актілері, бөлу, жою баланстары;
 • түсіндірме хаттар, оларға қосымшалар жатады.

Құқықты мирасқорларға заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның есептік салық құжаттамасын сақтау міндеттемесі ауысады. Қайта ұйымдастыру қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерінің бөлу балансы мен өткізу актісіне сәйкес, оның ішінде қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құжаттарын сақтау бойынша басқа заңды тұлғаларға ауысатынын тұспалайды.

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы №326-І «Ұлттық мұрағат қоры мен қорлары туралы» Заңының 8-бабының 3-тармағына сәйкес, заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезінде Ұлттық мұрағат қорының құжаттары және жеке құрам бойынша құжаттар өңделіп, мирасқорларға беріледі.

Құрылымдық бөлімше таратылса немесе қайта құрылған кезде осы құрылымдық бөлімшенің іс жүргізуге жауапты тұлғасы тарату іс-шараларының жүргізілуі кезінде қолда бар құжаттарды істерге қалыптастырып, істерді ресімдейді және сақтау мерзімдеріне қарамастан оларды ұйымның мұрағатына тапсырады. Істерді өткізу істер тізімдемесі мен істер номенклатурасы бойынша жүзеге асырылады. («Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1570 қаулысының 170-тармағы).

Жоғарыда айтылғандар, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалардың барлық құжаттары оның құқықты мирасқорына өткізіледі деген тұжырымға келтіреді.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Мы в соцсетях
Простите, что мы прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем вам зарегистрирроваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты, а вы получите:
 • доступ к 8 500+ полезным статьям
 • 10 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
 • шаблоны документов, пошаговые инструкции
 • ежедневно обновляемая информация
 • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль